SNELLE LEVERING  ✓ SCHERPE PRIJZEN ✓ MAATWERK MOGELIJK  +31 (0)418 641605

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  1) Disclaimer 

  Deze site wordt u ter beschikking gesteld door Hogty.com. Op deze site wordt u als Internetgebruiker informatie aangeboden over de activiteiten en producten en diensten van Hogty.com. Ook wordt u de mogelijkheid geboden een aantal van deze producten en diensten online te bestellen en hierover informatie op te vragen. Alle rechten voor het gebruik van deze site worden door Hogty.com voorbehouden. Deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke medewerker van Hogty.com niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Bij twijfel kunt u zich per e-mail wenden tot info@hogty.com


  Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten. 

  Deze site bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Hogty.com en van derden rusten. Te denken is aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina's. Mede om haar belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze site. Het is niet toegestaan onderdelen van www.hogty.com elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om deze site op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar www.hogty.com, mits naar de homepage wordt gelinkt. Hogty.com behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van deze site. 


  Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.hogty.com zo in te richten dat een internetgebruiker deze site in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina. Het is niet toegestaan van deze site gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze site, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina's aangegeven afwijkende voorwaarden. 


  Hogty.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's of voor de op deze sites als download aangeboden software. Hogty.com kan de beschikbaaheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Hogty.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens. Behalve indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld. 


  Passief verstrekte informatie

  Indien u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina's in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het "IP-nummer" van uw PC, besturingssysteem, internet browser die u gebruikt en de laatste internetpagina die u bezocht. Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina's worden verbeterd. Voor zover Hogty.com dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem verwerkt. 


  Cookie Policy

  Sommige van onze websites sturen een cookie, een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de producten die u koopt te onthouden wanneer u een online-winkelwagentje gebruikt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. 


  2) Algemene Voorwaarden Hogty.com 

  1. Toepasselijkheid 

  1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hogty.com en op alle met Hogty.com aangegane overeenkomsten. 

  1.2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 

  1.3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

  1.4. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij schriftelijk met Hogty.com overeengekomen. 

  1.5. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, ook wel member genoemd, die met Hogty.com een koopovereenkomst is aangegaan. 

  1.6. De internetsites van Hogty.com richten zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt. 

  1.7. Hogty.com behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen. 

  1.8. Door het gebruik van de internetsites van Hogty.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 

  1.9. Hogty.com is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper. 


  2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 

  2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Hogty.com is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. Het doen van een aanbod leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 

  2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 

  2.3. Uitsluitend een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 

  2.4. Een aanbod zoals genoemd in artikel 

  2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 

  2.4.1. de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Hogty.com via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Hogty.com ontvangen. 

  2.4.2. de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de Hogty.com uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald produkt en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen; 

  2.4.3. de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; 

  2.4.4. een offerte is door de Koper getekend en door Hogty.com ontvangen ingeval door Hogty.com. een op naam gestelde offerte is uitgebracht. 

  2.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan en per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Hogty.com herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden hieraan niet heeft voldaan. In dat geval zal Hogty.com de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling laten weten. 

  2.6. Koper en Hogty.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 

  2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Hogty.com gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. 

  2.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Hogty.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.  


  3. Prijzen 

  3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. 

  3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

  3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Hogty.com in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Hogty.com. worden gecorrigeerd. 

  3.4. Bezorgkosten worden, afhankelijk van de faktuurwaarde, doorberekend. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld. 

  3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Hogty.com. 


  4. Betaling 

  4.1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: 

  4.1.1. vooruitbetaling Hogty.com biedt u verschillende betalingsmogelijkheden o.a. via het Ideal betaalsysteem. 

  4.2. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 

  4.3. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Hogty.com als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. 

  4.4. In geval van niet tijdige betaling is Hogty.com bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 


  5. Levering en leveringstijd

  5.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Hogty.com erna om bestellingen die op een werkdag zijn geplaatst binnen 48 uur te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Hogty.com kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 

  5.2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Hogty.com streeft erna vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. 

  5.3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Hogty.com de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

  5.4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper. 

  5.5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 


  6. Ruilen en herroepingsrecht 

  6.1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur, artikelen dienen nog in de originele verpakking te zitten, onbeschadigd zijn en voorzien zijn van de originele kaartjes en beschrijvingen. De Koper krijgt zijn geld terug, wanneer hieraan voldaan wordt. Artikelen die niet aan bovenstaande eisen voldoen, kunnen niet retour gezonden worden. 

  6.2. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Hogty.com mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

  6.3. De 14 dagen bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

  6.3.1. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Hogty.com mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 

  6.3.2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

  6.3.3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 


  7. Tevredenheidsgarantie 

  7.1. De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met Hogty.com. aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. 

  7.2. Hogty.com is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. 

  7.3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper. 

  7.4. Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Hogty.com binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-Koper aan Hogty.com betaalde. 


  8. Eigendomsvoorbehoud 

  8.1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Hogty.com is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 

  8.2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 


  9. Garantie en aansprakelijkheid 

  9.1. Voor door Hogty.com geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Hogty.com vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. 

  9.2. Hogty.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Hogty.com heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

  9.3. Indien Hogty.com om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

  9.4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 

  9.4.1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Hogty.com of de fabrikant zijn verricht; 

  9.4.2. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 

  9.4.3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

  9.4.4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 

  9.5. De Koper is gehouden Hogty.com te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Hogty.com zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 

  9.6. Het is mogelijk dat Hogty.com op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Hogty.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 


  10. Overmacht 

  10.1. In geval van overmacht is Hogty.com niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 

  10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 

  11. Intellectuele eigendom 

  11.1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Hogty.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

  11.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 

  11.3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hogty.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf. 


  12. Persoonsgegevens 

  12.1. Hogty.com zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. 

  12.2. Hogty.com neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 13.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

  13.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

  13.3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Hogty.com of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 


  14. Geschillenregeling en beslechting

  14.1. In afwijking van artikel 13 kunnen consumenten Kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil inzake aanbiedingen van Hogty.com of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met Hogty.com, voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.org, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen. 

  14.2. Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen schriftelijk aan Hogty.com heeft voorgelegd.

  14.3. Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan Hogty.com is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 

  14.4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Hogty.com aan deze keuze gebonden. Wanneer Hogty.com dat wil, zal de consument binnen vijf (5) weken na een daartoe door Hogty.com schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Hogty.com de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

  14.5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies. 


  3) Specifieke voorwaarden m.b.t. service en garantie: 

  Garantie en aansprakelijkheid. 

  1. Op de hieronder geldende garantievoorwaarden gelden onverminderd onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals uitdrukkelijk op onze site vermeld. 

  2. Voor door Hogty.com geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Hogty.com vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Wanneer er sprake is van Fabrieksgarantie, dan kunt u contact opnemen met de Hogty.com, waarna wij de leverancier inschakelen, die vervolgens onder zijn voorwaarden zal bepalen of het artikel gerepareerd wordt of vervangen wordt. 

  3. Daar waar er geen sprake is van een fabrieksgarantie gelden onderstaande Hogty.com voorwaarden. 

  4. Hogty.com biedt één jaar garantie op alle artikelen en garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Hogty.com herstelt gebreken die bij normaal - met de bestemming corresponderend - gebruik optreden kosteloos. Als de klacht gegrond is, komen ook alle voorrij- en/of verzendkosten binnen de garantietermijn voor rekening van Hogty.com. Hogty.com stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. Hogty.com kent een reparatietermijn van gemiddeld 3 à 4 weken. 

  5. Als u het te repareren of te vervangen artikel verzendt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet mogelijk is. 

  6. Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van Hogty.com. 

  7. U krijgt op het gerepareerde onderdeel een extra garantie van drie maanden; de bestaande garantietermijn op de rest van het artikel loopt gewoon door. 

  8. Er kan bij Hogty.com geen aanspraak op garantie worden gemaakt als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, bedieningsfouten en/of onjuist gebruik, dan wel wanneer er sprake is van een normale slijtage. Schoonmaken en of regulier onderhoud vallen buiten de garantie. Evenmin kunt u aanspraak op garantie maken: 

  8.1. Als er veranderingen in of aan het artikel of apparaat zijn aangebracht door derden; 

  8.2. Als de datum op de afleveringsbon gewijzigd of onleesbaar is; 

  8.3. Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing); 

  8.4. Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; 

  8.5. Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera); 

  8.6. Als u Hogty.com niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek; 

  8.7. Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet. 


  9. KOSTEN: 

  9.1. Alle voorrij- en/of verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn, voor rekening van Hogty.com. Hogty.com stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. 


  10. VERVANGING: 

  10.1. Als Hogty.com besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. In dat geval dient u binnen een maand een nieuwe keus te maken. 


  11. PROCEDURE: 

  11.1. Als u van mening bent dat een door ons geleverd product, op basis van bovenstaande criteria, voor garantie in aanmerking komt, gelieve u onze Hogty.com – Hotline +31 (0)418 641605 te bellen. Onze Hotline verstrekt u een claimnummer en een verzendinstructie. 

  11.2. Als het te repareren of te vervangen artikel door u wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien: het beste is natuurlijk de originele verpakking. 

  11.3. Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van Hogty.com. 

  11.4. U krijgt op reparaties ook weer garantie, en wel drie maanden; de bestaande garantietermijn op het hele artikel loopt in die tussentijd gewoon door. 


  12. INDIRECTE KOSTEN 

  12.1. Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van het defecte artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene voorwaarden accepteert.

  Mijn winkelwagen

  U heeft nog niks in uw winkelwagen.

  Verder winkelen